Tuesday, September 8, 2015

Metamorphosis at Meydenbauer in process...


"Metamorphosis" in process, a glimpse from the inside out....
Meydenbauer Center, Bellevue, WA 

"Metamorphosis" (detail)      Barbara De Pirro  
"Metamorphosis" (detail)      Barbara De Pirro  
"Metamorphosis" (detail)      Barbara De Pirro  
"Metamorphosis" (detail)      Barbara De Pirro

"Metamorphosis" (detail)      Barbara De Pirro